หากยังไม่แห้ง กาวส่วนใหญ่สามารถเช็ดออกได้ด้วยอะซิโตน(เช่น น้ำยาล้างเล็บ) ระวังอย่าให้ทิ้งคราบอะซิโตนบนพื้นผิว สำหรับกาวที่แข็งตัวแล้ว จะสามารถแกะออกได้เฉพาะ "เครื่องมือ" ช่วยเท่านั้น (เช่นตัดทิ้ง ขูดออก ขัดออก ฯลฯ)