การตีพิมพ์

ซูดัล เอ็น. วี. เทิร์นเฮ้ำท์ เบลเยี่ยม (TURNHOUT, BELGIUM)

นาเสนอโดย:

วิค สเวิร์ท (VIC SWERTS), ดริค คูเลอวิทส์ (DIRK COOREVITS), บำร์ท มูเน็น (BART MOONEN), เจอร์เกน แวนเดอร์เวลเดน (JURGEN VANDERVELDEN)

ที่อยู่:

เอเวอร์โดเกนลำน (EVERDONGENLAAN) 18-20
2300 เทิร์นเฮ้ำท์ เบลเยี่ยม (TURNHOUT, BELGIUM)
โทร: +32 (0)14 42.42.31
แฟ็กซ์: +32 (0)14 42.65.14
เว็บไซต์: www.soudal.com

จดทะเบียนการค้า:

RPR TURNHOUT, BE BE 0404.914.028

 

คาสงวนสิทธิ์:

กำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์จะถูกบังคับภำยใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

เนื้อหำของไซต์นี้ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมำยกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิด:

ซูดัลจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตุสมผลเพื่อจะจัดเตรียมข้อมูลที่แสดงบนไซต์ให้แม่นยำและเป็นปัจจุบัน

แต่อย่ำงไรก็ดีซูดัล จะไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของ ซูดัล เท่ำนั้น เนื่องจำกควำมเป็นไปได้และเงื่อนไขกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ของเรำมีมำกมำยและหลำกหลำย และอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของเรำ ผู้ใช้จึงต้องตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกำรใช้งำนด้วยแนวปฏิบัติที่ดี กฎหมำยและข้อบังคับที่บังคับใช้ ดังนั้นเรำจึงไม่ต้องรับผิดในกรณีที่มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของเรำไม่ว่ำในกรณีใด ตัวอย่ำงเช่น ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศของผู้ใช้

หำกคุณต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนหรือ ผลิตภัณฑ์นั้นเหมำะสมกับกำรใช้งำนหรือไม่ โปรดติดต่อเรำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีไว้สำหรับกำรใช้งำนโดยผู้เชี่ยวชำญทำงเทคนิคตำมดุลยพินิจและควำมเสี่ยงของตนเอง และไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ร่วมกับสำรอื่นๆ หรือในกระบวนกำรใดๆ

ซูดัล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ คุณตกลงว่ำกำรเข้ำถึงและใช้งำนเว็บไซต์นี้และเนื้อหำทั้งหมดถือเป็นควำมเสี่ยงของคุณเอง ไซต์นี้อำจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สำม ซูดัล จะไม่รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องหรือแง่มุมอื่นใดของข้อมูลที่อยู่ในไซต์ดังกล่ำว และจะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือกำรบำดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำถึงไซต์ดังกล่ำวของคุณ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นมีให้เพื่อควำมสะดวกและเป็นควำมเสี่ยงของคุณเองเท่ำนั้น

การขายสินค้าของซูดัล

สินค้ำทั้งหมดนั้นจะขำยภำยใต้เงื่อนไขกำรขำยและกำรขนส่งที่ถูกต้องเท่ำนั้น

แบ่งปันหน้ำนี้