คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อควำมขนำดเล็กที่ถูกเก็บบันทึกเอำไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณผ่ำนเว็บไซด์ โดยปกติแล้ว คุกกี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรกิจกรรมของคุณบนเว็บไซด์นั้นๆ เช่น ควำมชอบส่วนบุคคลที่คุณอำจเลือก หน้ำที่คุณได้เยี่ยมชม ... เว้นแต่คุณจะปรับกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ของคุณเพื่อที่มันจะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ระบบของเรำจะออกคุกกี้ทันทีที่คุณเยี่ยมชม เว็บไซต์.

ทำไม ซูดัล จึงต้องใช้คุกกี้

ซูดัลใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในประสบกำรณ์ผู้ใช้ของคุณเป็นหลักและปรับปรุงประสิทธิภำพของเว็บไซต์ของเรำ เรำยังใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหำเว็บไซต์ของเรำให้ตรงกับควำมต้องกำรและควำมชอบส่วนบุคคลของคุณ

นอกจำกนี้ เรำใช้คุกกี้เพื่อวำงโครงสร้ำงพฤติกรรมกำรท่องเว็บของคุณ เช่น คุณพบเว็บไซต์ของเรำได้อย่ำงไร? คุณใช้เวลำบนเว็บไซต์ของเรำนำนเท่ำไร? ข้อมูลสถิติเหล่ำนี้ช่วยให้เรำสำมำรถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรำและปรับแต่งให้เข้ำกับควำมชอบส่วนบุคคลของคุณและควำมชอบของผู้ใช้รำยอื่น

คุกกี้ถูกเก็บไว้ในเบรำว์เซอร์ของฉันนำนแค่ไหน?

  • คุกกี้ชั่วครำว (Temporary Cookies) หรือคุกกี้เซสชัน (Session Cookies) จะถูกบันทึกไว้ในบรำว์เซอร์ของคุณเป็นกำรชั่วครำว ซึ่งหมำยควำมว่ำคุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบออกไปเมื่อคุณออกจำกกำรใช้งำนบรำว์เซอร์
  • คุกกี้ถำวร (Permanent cookies ) จะยังคงถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ แม้ว่ำคุณจะปิดเบรำว์เซอร์แล้วก็ตำม คุกกี้ถำวร (Permanent cookies ) จะช่วยให้เรำจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมำที่เว็บไซต์ของเรำอีกครั้งในอนำคต คุกกี้ถำวร (Permanent cookies ) จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่ำจะหมดอำยุ จนกว่ำจะมีกำรติดตั้งคุกกี้ใหม่ หรือจนกว่ำคุณจะลบออกผ่ำนกำรตั้งค่ำของเบรำว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

ซูดัลใช้คุกกี้ประเภทไหน?

คุกกี้ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรำนั้น ถูกจัดประเภทไว้ตำมกำรใช้ (คุกกี้ที่จำเป็น (necessary cookies) , คุกกี้สถิติ (statistical cookies)) โดยทั่วไป เรำแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงคุกกี้สองประเภท:

  • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งจะถูกวำงและใช้งำนโดยซูดัล ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้เรำสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพของคุณภำพในกำรให้บริกำรของเรำตำมพฤติกรรมกำรท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเรำ
  • คุกกี้ของบุคคลที่สำม จะถูกสร้ำงขึ้นและใช้งำนโดยหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลที่สำม คุกกี้เหล่ำนี้จะมอบประสบกำรณ์กำรท่องเว็บที่ดีขึ้นให้แก่คุณ และเปลี่ยนประสบกำรณ์ของคุณตำมพฤติกรรมกำรท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเรำ

คุกกี้ที่จำเป็น (necessary cookies)

คุกกี้ที่จำเป็น (necessary cookies) มีควำมจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ำเว็บไซต์ของเรำทำงำนอย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี้ยังช่วยให้เรำสำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพของเว็บไซต์ของเรำได้

ชื่อคุกกี้ จัดทำโดย คำอธิบำย ระยะเวลำที่หมดอำยุ
cookie_agreed ซูดัล คุกกี้นี้จะกำหนดว่ำผู้ใช้ได้เห็นป๊อปอัปแล้วหรือไม่ หำกไม่ได้ใช้คุกกี้นี้ ป๊อปอัปคุกกี้จะปรำกฏขึ้น ไม่มีวันหมดอำยุ
cookie_agreed_categories ซูดัล คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตำมหมวดหมู่คุกกี้ที่ได้รับอนุญำตหรือปฏิเสธโดยผู้ใช้ ไม่มีวันหมดอำยุ
VISITOR_INFO1_LIVE, CONSENT ยูทูป คุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับหลำกหลำยวัตถุประสงค์สำหรับยูทูป แตกต่างกันออกไป

 

คุกกี้สถิติ (statistical cookies)

เรำใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ ข้อมูลเหล่ำนี้จะใช้เพื่อบันทึกปฏิบัติกำรและระยะเวลำในกำรโหลดของเว็บไซต์และเพจเฉพำะ ข้อมูลเหลำนี้ทำให้สำมำรถพัฒนำประสบกำรณ์กำรใช้งำนเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้

ชื่อคุกกี้ จัดทำโดย คำอธิบำย ระยะเวลำที่หมดอำยุ
_ga กูเกิ้ล คุกกี้นี้ใช้โดย กูเกิ้ล อนำลิติกส์ (Google Analytics) เพื่อแยกควำมแตกต่ำงของผู้เข้ำชมออกจำกกัน 24 เดือน
_gid กูเกิ้ล คุกกี้นี้ใช้โดย กูเกิ้ล อนำลิติกส์ (Google Analytics) เพื่อแยกควำมแตกต่ำงของผู้เข้ำชมออกจำกกัน 24 ชั่วโมง
_gat_UA-10824568-27 กูเกิ้ล คุกกี้นี้ใช้โดยกูเกิ้ลเพื่อจำกัดจำนวนคำขอที่ส่งไปยังเซิฟเวอร์ของกูเกิ้ล 1 นำที
GPS, YSC ยูทูป คุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับหลำกหลำยวัตถุประสงค์สำหรับยูทูป แตกต่างกันออกไป

 

ฉันจะเปิดหรือปิดคุกกี้ได้อย่ำงไร?

โปรดทรำบว่ำกำรลบคุกกี้ของเรำหรือปิดกำรใช้งำนคุกกี้ในอนำคตนั้น คุณจะไม่สำมำรถเข้ำถึงบำงส่วนของหน้ำเว็บไซต์หรือกำรทำงำนบำงส่วนของเว็บไซต์ของเรำ

กำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำคุกกี้บนเว็บไซต์

หำกคุณต้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำของคุกกี้ของคุณ คุณสำมำรถทำได้ผ่ำนทำงลิ้งก์นี้.

กำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำของบรำว์เวอร์ของคุณ

คุณสำมำรถเปลี่ยนกำรตั้งค่ำบนบรำวเซอร์ของคุณเพื่อเปิดหรือปิดกำรทำงำนของคุกกี้ได้