ทั่วไป

บริษัท ซูดัล จำกัด จะทำทุกอย่ำงเพื่อรับประกันควำมเป็นส่วนตัวของคุณและจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงระมัดระวัง คุณจะทำกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำโดยไม่ถูกระบุตัวตนอย่ำงเด็ดขำด เรำได้รวบรวมข้อมูลในเชิงวิเครำะห์ แต่ข้อมูลเหล่ำนี้ไม่สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เรำจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อคุณได้ให้ไว้โดยสมัครใจเท่ำนั้น เช่น เพื่อรับกำรสื่อสำรเชิงพำณิชย์ของเรำ หรือเมื่อกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรำ คำชี้แจงควำมเป็นส่วนตัวนี้เป็นกำรอธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลโดย บริษัท ซูดัล จำกัด เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และวิธีที่คุณสำมำรถใช้สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บทบัญญัติแก่บุคคลภายนอก

เรำจะส่งต่อข้อมูลที่คุณให้ไว้กับบุคคลที่สำม หำกเป็นควำมจำเป็นต่อกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ หรือกำรบริกำรที่ร้องขอ กำรสื่อสำรเชิงพำณิชย์จะถูกส่งก็ต่อเมื่อคุณได้ลงทะเบียนสำหรับสิ่งนี้เท่ำนั้น เมื่อเรำให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สำม เรำจะรับรองด้วยข้อตกลงของผู้ประมวลข้อมูลว่ำข้อมูลของคุณจะถูกนำไปใช้ตำมที่กำหนดเอำไว้เท่ำนั้น เรำยืนยันว่ำข้อมูลของคุณจะถูกลบทันทีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณ นอกจำกนี้ เรำจะไม่ให้ข้อมูลที่คุณให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่จะจำเป็นหรือได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย

คุกกี้

ดู คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ ของเรำ

โหมดความยินยอม Google

เว็บไซต์ Soudal ใช้ "โหมดความยินยอมขั้นสูง" ของ Google เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เปิดเผยตัวตน ในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมปฏิเสธความยินยอมสำหรับคุกกี้ทางสถิติ จากสิ่งนี้ เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ Soudal อย่างไร เพื่อที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมโดย "การส่ง Ping ที่ไม่มีคุกกี้" และไม่มีข้อข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) ด้วยการส่ง Ping เหล่านี้ ID ผู้ใช้และ ID เซสชันจะยังคงอยู่ แต่ ID ใหม่จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละเหตุการณ์ติดต่อกัน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมสองรายการขึ้นไปได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

ความปลอดภัยและการจัดเก็บ

เรำใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสมเพื่อจำกัดกำรใช้ในทำงที่ผิดและกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำตซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยวิธีนี้เรำรับรองว่ำเฉพำะบุคคลที่จำเป็นเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ กำรเข้ำถึงข้อมูลนั้นได้รับกำรคุ้มครอง และเรำมีกำรตรวจสอบมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของเรำอย่ำงสม่ำเสมอ เรำจะไม่เก็บข้อมูลไว้นำนเกินกว่ำที่จำเป็น ซึ่งหมำยควำมว่ำเรำจะเก็บข้อมูลไว้นำนเท่ำที่จำเป็นเพื่อกำรให้บริกำรที่คุณร้องขอ ข้อยกเว้นของกรณีนี้คือข้อมูลที่เรำต้องเก็บไว้นำนกว่ำเนื่องจำกกฎหมำยกำหนดให้เรำต้องทำเช่นนั้น

การแก้ไข

เรำอำจมีกำรปรับเปลี่ยน คำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิควำมเป็นส่วนตัวเป็นครั้งครำว กำรเปลี่ยนแปลงจะถูกตีพิมพ์ลงบนเว็บไซต์ของเรำ กรุณำเข้ำมำตรวจสอบข้อมูลในหน้ำนี้เป็นประจำหำกคุณต้องกำรได้รับแจ้งซึ่งข้อควำมที่เป็นปัจจุบัน

การตรวจสอบ การแก้ไข และสิทธิของการคัดค้าน

คุณมีสิทธิที่จะตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลำ หำกคุณมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทของเรำ คุณมีโอกำส หลังจำกกำรยื่นคำขอเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อดูรำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หำกภำพรวมที่เรำให้มำมีควำมไม่ถูกต้อง คุณสำมำรถขอให้เรำแก้ไขข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือให้ลบออกได้ นอกจำกนี้คุณยังสำมำรถแจ้งให้เรำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรหำกคุณไม่ต้องกำรได้รับกำรติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ

Soudal Thailand
บริษัท ซูดัล จำกัด
10 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.43
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250
thailand@soudal.com